My page
마이페이지
아이콘 화살표 아이콘 화살표 아이콘 화살표 아이콘 화살표 아이콘 화살표 아이콘
결제(주문)   출력준비   출력중   출력완료   배송중   배송완료
주문일자 내역 수량 주문금액 상태 결제/견적서
2022.12.06
TYPE : 레진 (SLA type) / COLOR : 투명
1 55,000원 출력준비
2022.12.05
TYPE : 레진 (SLA type) / COLOR : 투명
1 121,000원 출력중
2022.12.05
TYPE : 레진 (SLA type) / COLOR : 화이트
1 308,000원 출력중
2022.12.05
TYPE : 레진 (SLA type) / COLOR : 화이트
1 77,000원 출력중
2022.12.06
TYPE : 레진 (SLA type) / COLOR : 화이트
1 0원 출력준비
2022.12.02
TYPE : 레진 (SLA type) / COLOR : 투명
1 583,000원 출력중